محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  •  
  • فهرست پرسش های سوال و جواب متفرقه

   نرخ تعرفه مالیات اتومبیل پژو پارس مدل 1380 از نوع صادراتی که با مجوز هیئت دولت از کشور خریداری شده و پس از طی دوسال به شرط پرداخت مالیات قابل ترخیصند ، چگونه می باشد ؟

   به موجب تصویبنامه شماره 45243/ت27723 هـ مورخ 1/10/81 ، مصوبه شمارمه 5378/ت19513 هـ مورخ 17/2/79 درخصوص ورود خودروهای تولیدی شرکتهای خودروسازی داخلی که به خارج از کشور صادر و توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور خریداری شده و وفق شرایط تصویبنامه مذکور باید ساخت ایران بوده و با اظهارنامه صادراتی به خارج صادر شده باشد و هنگام ورود حداقل دو سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد فقط برای آن دسته از خودروهایی که وفق شرایط تصویبنامه مذکور و تا تاریخ 1/10/81 از کشور خارج شده اند تنفیذ گردیده است . لازم به توضیح است هریک از اتباع ایرانی مقیم خارج و دارندگان کارنامه شغلی می توانند یکبار از تسهیلات تصویبنامه برخوردار باشند و برای خودروی پژوپارس (پرشیا) ضمن در نظر گرفته شدن ده میلیون ریال عوارض دریافتی اتومبیلهای صادراتی برگشتی که هنگام ترخیص توسط گمرک وصول میشود به موجب دستورالعمل شماره 5927/258 مورخ 25/8/81 سازمان امور مالیاتی کشور مالیات خودروهای ساخت داخل نیز با توجه به مقررات سال ساخت آن وصول میشود که جهت خودروی مذکور ساخت سال 1380 تا این تاریخ مبلغ 960/538/11 ریال تعیین گردیده است. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درخصوص مالیات دریافتی ، موضوع از سازمان امور مالیاتی کشور قابل استعلام خواهد بود.

   اگر کالایی به گمرک اظهار شده و تشریفات آن پایان پذیرفته باشد و برای خروج آن کالا از گمرک پروانه گمرکی صادر گردیده باشد لیکن از گمرک خارج نگردد ،پس از گذشت چهار ماه از توقف آن آیا مشمول مقررات متروکه میگردد یا خیر؟

   ماده 389 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی - هرگاه کالایی که برای آن اظهارنامه تسلیم و عملیات ارزیابی آن پایان یافته و آماده ترخیص باشد و از تاریخ صدور پروانه گمرکی جز در موارد قوه قهریه (فرس ماژور) تا چهارماه از گمرک خارج نشود طبق مقررات کالای متروکه فروخته شده و نسبت به واریز حاصل فروش آن اقدام خواهد شد و در مورد کالایی که در حراج یا مزایده فروخته می‌شود و خریدار با وجود پرداخت تمام بها کالا را از گمرک خارج نکند مقررات فوق اجرا می‌شود .

   انوانتر یعنی چه؟

   تعیین تعرفه کالا و بازدید محتویات کالا،تغییرلفاف کالا یا عملیاتی که مستلزم تغییر در بسته بندی می باشد با حضور نماینده گمرک

   ماده 98 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

   صاحب کالا یا نماینده قانونی او حق دارد قبل از تسلیم اظهارنامه طبق تقاضای کتبی 3 و ارایه اسناد مالکیت با موافقت گمرک کالای خود را رؤیت و به توزین بسته‌ها یا بازکردن و دیدن محتویات آن جهت بدست آوردن مشخصات مذکورو نمونه‌برداری و همچنین به خشک کردن کالا و تعویض لفاف آن اقدام نماید .اقدام مزبور باید با حضور و تحت نظارت مستمر مأموران مطلع و بصیر انجام بگیرد که اداره در ضمن صدور اجازه تعیین خواهد نمود .هرگاه براثر بازکردن و بستن بسته‌ها به ترتیب فوق خسارتی 4 به محتویات آنها وارد آید مسئولیت آن متوجه گمرک نخواهد بود و از بابت آن خسارتی تخفیفی 5 در حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض داده نخواهد شد .

   تبصره

   هرگاه صاحب کالا بخواهد اقدام به بازدید محتویات بسته‌ها و یا تغییر لفاف و یا خشک کردن کالا ویا سایراعمالی که مستلزم تغییر در بسته‌بندی و دست خوردگی کالا باشد 6 بکند باید مراتب را صریحا و به طور وضوح و تفکیک در درخواست خود قید نماید و مأموری که برای این کار تعیین می‌گردد باید مراقبت نماید که غیراز آنچه صاحب کالا درخواست نموده و با آن موافقت شده عمل دیگری انجام نگیرد و همچنین قبل از انجام هرگونه عملی مأمور باید مشخصات ظاهری بسته‌ها را از حیث نوع بسته و علامت و سالم بودن یا پارگی و یا دست خوردگی داشتن صورتمجلس کرده سپس اجازه بازکردن آنها را بدهد و پس از بازکردن بسته‌ها باید پر و یا خالی بودن و وزن خالص و نوع و جنس و مقدار و تعداد و سایر مشخصات کامل کالای محتوی تمام بسته یا بسته‌هایی را که مورد درخواست صاحب کالا بوده صورتمجلس نماید و در هر حال یک نسخه از صورتمجلس باید به انبار تسلیم شود .

   ماده 99

   در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی او تعرفه صحیح 7 کالای خود را نداند و یا در تشخیص آن تردید داشته باشد می‌تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با تسلیم درخواست کتبی و ارایه اسناد مالکیت و الصاق نمونه کالا و مدارک مربوط به آن و با پرداخت هزینه آزمایش از رییس گمرک محل تعرفه‌بندی کالای خود را استعلام کند و پس از دریافت پاسخ کتبی و حصول اطلاع قطعی از تعرفه کالای خود به تنظیم اظهارنامه مبادرت نماید . درصورتی که تعرفه ابلاغ شده و به درخواست کننده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شده باشد قبول آن برای گمرک نسبت به موردالزامی است دراین‌موردنمونه‌برداری به‌عهده صاحب کالابوده وماموران جزنظارت حق هیچگونه مداخله در آنرا ندارند

   تبصره 1

   برای هر اظهارنامه باید 8 یک درخواست جداگانه تنظیم و برای هر قلم کالا هزینه آزمایش جداگانه پرداخت شود

   تبصره 2

   اداره گمرک می‌تواند کالایی را که تشخیص مواد متشکله آن برای تعیین تعرفه آن کالا مورد نیاز باشد به آزمایشگاه ارسال دارد و در اینصورت هزینه آزمایش آنرا از صاحب کالا وصول خواهد کرد .

   تبصره 3

   اشخاصی هم که می‌خواهند کالا به خارج سفارش دهند 9 می‌توانند به منظور تحصیل اطلاع از تعرفه کالا و سایر شرایط ورود آن از گمرک ایران با ارسال نمونه و بیان مشخصات کالا و تصریح به اینکه حداکثر تا چه مدت کالای موردنظر به ایران خواهد رسید تقاضای تعرفه‌بندی آنرا بکنند این تعرفه بندی وقتی برای ادارات گمرک الزام آور خواهد بود که از طرف گمرک ایران به استناد رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ابلاغ شده و کالای مورد بحث برای یکبار گشایش اعتبار تا یکسال بعد ازتاریخ تعیین تعرفه وابلاغ آن‌به‌استعلام کننده‌واردشده‌باشدبه‌شرط آنکه درسال ورودبا رعایت‌مقررات‌صادرات وواردات مجازوازهرلحاظ مشابه‌همان کالایی باشدکه‌درخواست تعرفه‌بندی آنرانموده10دراین قبیل موارد درموقع‌ترخیص‌اگرتوجه شودکه‌رأی دیگری از طرف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در مورد همان نوع کالا صادر شده که به زیان واردکننده باشد مورد مشمول بند 1 ماده 326 این آیین نامه خواهد بود .

   کدامیک از گزینه های ذیل ،مشمول تشریفات غیر قطعی در گمرک تلقی میگردد ؟

   الف) ترانزیت خارجی ب) ورود موقت ج) مرجوعی د) ترانزیت داخلی ترانزیت داخلی

   چگونه میتوان سیستم اصلاح شده (بازسازی شده) گوشی پزشکی را به ایران وارد نمود؟آیا ممنوع الورود است یا شرایط دارد؟

   واردات گوشی پزشکی دست دوم به اخذ مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و درمان و همچنین اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده یک مقررات صادرات و واردات در وزارت بازرگانی نیاز دارد.

   واردات نوشابه های غیر الکلی به ایران چگونه است؟

   واردات نوشابه های غیر الکلی نیاز به اخذ مجوز ورود از وزارت بهداشت و درمان و ثبت سفارش در وزارت بازرگانی دارد.

   من مدتی است که در امارات هستم و اکنون قصد بازگشت به ایران را دارم و تمایل دارم گیتار برقی خود را نیز به همراه بیاورم ،آیا در خصوص آوردن گیتا ربرقی ا زامارات به ایران مشکلی وجود دارد یا نه ؟

   گیتار برقی جزو فهرست کالاهای همراه مسافر نبوده و قابل ورود نمیباشد لیکن چنانچه جزو وسایل شخصی مسافر بوده و بعنوان سا زتخصصی و یا حرفه ای مسافر باشد و از انواع مدلهای مجاز اعلام شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد قابل ترخیص خواهد بود بدیهی است اظهار نظر دقیق در این مورد منوط به اعلام دقیق مدل و مارک وسیله خواهد بود .

   ادامه : با تشکر از پاسخ شما ، مشخصات گیتار من بدین صورت است : BC RICH ساخت شرکت BEAST

   همانگونه که قبلا عنوان شد گیتار برقی جزو فهرست سازهای مجاز جهت ورود به کشور توسط افراد حقیقی و حقوقی بصورت کالای همراه مسافر نمیباشد مع الوصف وارد نمودن آن به همراه گیتار نواز ماهر نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد لذا شایسته است در خصوص گیتار مرود نظر خود از وزارت خانه مذکور استعلام نمائید.

   حقوق و عوارض گمرکی متعلق به واردات آکواریم از کشور تایلند به ایران و امکان واردات آن از طریق هواپیما به تهران چگونه است؟

   آکواریم ماهی جزو لیست کالاهای همراه مسافر نمی باشد مع الوصف چنانچه فقط تصمیم به ورود آن به صورت غیر تجاری و همراه خود در سفر به ایران را داشته باشید و ارزش آن نیز حدود 100 دلار باشد میتوان با پرداخت حقوق ورودی و یک برابر سود بازرگانی اضافی نسبت به ترخیص آن اقدام نمود ضمنا حقوق پایه آکواریوم 4 درصد و سود بازرگانی آن 51 درصد ارزش کالا می باشد . تاکید میگردد در صورتیکه کالای مورد نظر شما تجاری نبوده و تعداد یکدستگاه به ارزش 100 الی 200 دلار همراه مسافر وارد شود به هر صورت که خریداری شده باشد (منجمله از طریق اینترنت) با مساعدت قابل ترخیص خواهد بود.

   پته چیست ؟از نظر ارزش و حجم تا چه میزان میتوان با پته کالا ترخیص کرد ؟در خصوص کالای تجاری و مسافری توضییح دهید .

   پته سبز گمرکی سند ترخیص کالای غیر تجاری از گمرک میباشد که ارزش آن از یکهزار دلار متجاوز نباشد .مسافر ورود ی به میزان 80 دلار برای کالاهای همراه خود به شرط غیر تجاری بودن و ممنوع شرعی و قانونی نبودن برای یکبار در سال میتواند از معافیت مسافری استفاده نماید و برای مازاد ارزش 80 دلار بشرط تجاری نبودن و اینکه کالای وارده جزو لیست کالاهای مسافری باشد با پرداخت حقوق پایه به میزان 4 درصد ارزش و سود بازرگانی 2 برابر مندرج در دریف تعرفه کالا قابل ترخیص خواهد بود .

   ما در نظرداریم محصولات تولیدی خود در پاکستان را (قطعات تراکتور) در ایران بفروشیم برای دستیابی به این هدف مجبوریم کالاهای خود را به نزدیکترین مرز که میرجاوه میباشد بفرستیم آیا شما میتوانید در خصوص رویه ترخیص این کالاها از گمرک میرجاوه و تعرفه و حقوق گمرکی برای قطعات تراکتور ساخت پاکستان ما را راهنمایی کنید؟

   قطعات تراکتور بصورت نو و کارنکرده پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگانی قابل ورود به کشور میباشد .ضمنا حقوق ورودی قطعات منفصله برای تولید تراکتور کشاورزی 4% ارزش میباشد.لیکن قطعات یدکی تراکتور با توجه به تنوع آنها بر اساس ردیف تعرفه مربوط به هر قلم از کالا مشخص میشود که در اینصورت جهت تعیین ماخذ میتوان به جدول ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات پس از مشخص شدن ردیف تعرفه هر قلم از کالا مراجعه شود.

   لطفا درخصوص تعرفه های جدید ورود اتومبیل راهنمایی فرمایید؟

   در حال حاضر ترخیص خودرو سواری از گمرک منوط به ارائه مجوز وزارت بازرگانی و دارا بودن ضوابط استاندارد تعیین شده از سوی موسسه استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست می باشد و حقوق ورودی خودروسواری مشمول ردیف 8703 تعرفه تا ارزش سیف چهل و چهار میلیون ریال 170% ارزش می باشد و به ازای هر بیست و دو میلیون ریال مازاد بر چهل و چهار میلیون ریال ارزش سیف ،10 واحد به درصد حقوق ورودی اضافه می شود ، ضمن آنکه ترخیص خودرو از گمرک منوط به ارائه گواهی از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان می باشد ،

   لطفا در خصوص نرخ ثابت نزول بانکی مالیات در گمرک خرمشهر راهنمایی نمایید ؟

   اگر مقصود از پرسش فوق میزان معافیت سود بازرگانی کالاهای وارده از بندر خرمشهر باشد تخفیف در نظر گرفته شده 30 درصد سود بازرگانی میباشد.

اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها