محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • فهرست گمرکات مستقر در مبادی ورودی و خروجی


   « فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور بر اساس نوع وظایف و رویه های گمرکی »
   در اجرای مفاد بند 1 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب27/11/80 و باستناد مفاد ماده 26 قانون امور گمرکی و مصوبه هیات محترم وزیران در مورد استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی کشور ، فهرست اسامی گمرکات کشور ، رویه ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها به شرح ذیل اعلام میگردد . ورود و خروج کالا از طریق مبادی مجاز اعلام شده که گمرک جهت اجرای مقررات مربوطه در آنها حضور دارد ، ممنوع است و اقدام به ورود و خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفان برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد .بدیهی است انجام وظایف محوله و رویه های مورد عمل در هریک از گمرکات فوق ، وفق مجوزهای صادره از طریق واحدهای ستادی ذیربط گمرک ایران و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام میگیرد و هر گونه تغییر در فهرست مزبور و اضافه کردن هر گونه رویه و وظیفه جدید از این تاریخ به بعد موکول به تامین شرایط لازم و موافقت و اعلام گمرک ایران خواهد بود .همچنین بر اساس قانون یکسان سازی تشرفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17/1/83 مجلس شورای اسلامی ، کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان اعم از وزارتخانه ها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی وکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات خیریه موظفند کالاهای وارداتی و صادراتی خود را با تسلیم اظهارنامه گمرکی و انجام تشریفات لازم از اسکله ها ، فرودگاهها و مرزهای مجاز فوق مطابق با دستورالعمل های گمرک ایران وارد و یا صادر نمایند ، در غیر این صورت مشمول مقررات قاچاق کالا خواهد بود .


   توضیحات :
   - خارک : مقصد ترانزیت خارجی برای سوآپ سوخت و صادرات آن محصولات نفتی است .
   - ایلام : مبداء ترانزیت خارجی صرفاً برای ورود کامیون خالی و مقصد ترانزیت خارجی صرفاً برای سوخت .
   - سرخس : امور ترانزیت فقط در منطقه ویژه اقتصادی سرخس انجام شود.
   - زاهدان : مبدأ ترانزیت خارجی برای کالاهای ریلی می باشد.
   - اروندکنار: فاقد فعالیت می باشد.
   - مبداء و مقصد ترانزیت خارجی فقط در منطقه ویژه اقتصادی برق و الکترونیک شیراز انجام میشود .
   - ساری : ترانزیت خارجی فقط برای سوخت صورت می گیرد
   - در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی فقط مبداء و مقصد ترانزیت خارجی انجام میشود .
   - در منطقه ویژه اقتصادی نساجی یزد مبداء و مقصد ترانزیت خارجی و کارنه انجام میشود .
   - چذابه : صادرات از محل گمرک اهواز انجام میشود .
   - شلمچه : ترانزیت از محل گمرک خرمشهر انجام میشود .
   - منظور از صادرات و واردات در بازارچه ها ، فعالیت در محدوده قانونی بازارچه های مرزی می باشد .

   فایل پیوست
اخبار
دسترسی سریع
تعامل الکترونیک
پیوندها